Nazwa zamówienia: Dowóz dzieci do szkół w Gminie Praszka
Termin składania ofert: 30.06.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie