Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 7 września 2017 r. o  godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXIX/2017  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.        
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu Świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości przeznaczonej na boisko sportowe we wsi Strojec.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Praszce przy ul. Styczniowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia znajdującego się w zarządzie Publicznego Gimnazjum im. Ojca Św. Jana Pawła II w Praszce.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Gminą Lipie w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym uczniom transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy dostępne on-line" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki.
 22. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie preferencji dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Praszka.
 23. Wręczenie nagród za najlepsze osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2016/2017.
 24. Zapytania i wolne wnioski.      
 25. Sprawy różne.
 26. Zakończenie obrad.