Nazwa zamówienia: Remonty dróg gminnych pozamiejskich
Termin składania ofert: 29.05.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie