Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka
Termin składania ofert: 21.05.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie