Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka
Termin składania ofert: 21.05.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (1,10MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie (306,38KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie