logo Fund eur Program Regionalny 186x100.jpeg
logo OPO 122x100.jpeg
logo UE EFRR 253x100.jpeg

Tytuł projektu: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Cel Projektu: Poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego dzięki zapewnieniu wysokiej jakości autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury ruchu rowerowego i pieszego w gminach powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego*

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00

Lider Projektu: Powiat Kluczborski

W ramach projektu Gmina Praszka realizuje zdanie pn. Budowa drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów.

Informacja o postępie realizacji zadania:

Na wrzesień 2017 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację przedmiotowego zadania w systemie „zaprojektuj – wybuduj”