Informujemy, że w 2016 r. osiągnięto następujące poziomy recyklingu:

  • 0 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • 100 % przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
  • 20,84 % przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.