Nazwa zamówienia: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowo - wypoczynkowego we wsi Strojec - dokończenie robót
Termin składania ofert: 15.05.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: PDFZawiadomienie (343,24KB)