Nazwa zamówienia: Przebudowa ul. Staszica i Niemcewicza w Praszce
Termin składania ofert: 09.04.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienia (521,67KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie