Nazwa zamówienia: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych
Termin składania ofert: 09.05.2014 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (535,51KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienia (426,12KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie