Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. o  godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXVIII/2017  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy Praszka na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu  współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 – 2025 za okres monitorowania tj. od miesiąca kwietnia do grudnia 2016 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Zarządzenia Komisarza Rządowego Miasta i Gminy Praszka z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie wydzierżawienia obiektów sportowych i nieodpłatnego przekazania wyposażenia hotelu na stadionie sportowym w Praszce.
 19. Rozpoczęcie procedury związanej ze zwolnieniami  z podatku dla przedsiębiorców, w tym  zapoznanie się z projektem uchwały.
 20. Omówienie spraw związanych ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka oraz planem zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.