Nazwa zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowego w miejscowości Strojec
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie