Nazwa zamówienia: Remont ul. Senatorskiej w Praszce
Termin składania ofert: 26.09.2013 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - remont ul. Senatorskiej (1,56MB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie