Nazwa zamówienia: Przebudowa ul. Mickiewicza wraz z łącznikiem ul. 3-go Maja i ul. Mickiewicza w Praszce
Termin składania ofert: 27.08.2013 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie