<

Nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 1 156 000 PLN
Termin składania ofert: 22.07.2013 r. godz. 10.30
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie