Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 11 kwietnia 2017 r. o  godz. 11.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXVII/2017 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce za 2016 rok. 
 7. Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016”. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Praszka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017-2023” .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do załatwienia Burmistrzowi Praszki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Praszki.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.