Nazwa zamówienia: Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia do sal dla klas I - VI szkół podstawowych z terenu Gminy Praszka w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu Dobry start w przyszłość
Termin składania ofert: 17.04.2013 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPsiwz- zakup sprzętu
Wyjaśnienia do SIWZ

ZIPWyjaśnienia do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie