Gmina Praszka przystępuje do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Praszka na lata 2017-2023.

Rewitalizacja jest odpowiedzią na stan kryzysowy występujący na wybranym obszarze gminy, który charakteryzuje się szczególną koncentracją problemów społecznych. Ponadto na tym obszarze występują inne problemy np. gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne.

W toku analiz stwierdzono, że obszarami, na których w sposób szczególny koncentrują się problemy społeczne oraz inne problemy w gminie Praszka są: ulica Kopernika oraz Plac Grunwaldzki w Praszce.

Gmina Praszka na tym obszarze zamierza zaplanować i przeprowadzić działania rewitalizacyjne, które w szczególności będą odpowiedzią na problemy takie jak: znaczny ubytek liczby mieszkańców, starzenie się społeczeństwa, bezrobocie długotrwałe, ubóstwo, uzależnienie od alkoholu, wykluczenie osób niepełnosprawnych oraz przestępczość.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania swoich propozycji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Możliwe jest to poprzez wypełnienie oraz przesłanie do Urzędu Miejskiego w Praszce karty projektu. Pomysł na projekt powinien być odpowiedzią na zdiagnozowane problemy występujące na obszarze rewitalizacji.

Wypełnione karty projektu prosimy przekazywać w terminie do 27.03.2017 r. na adres Urzędu Miejskiego w Praszce: Plac Grunwaldzki 13,
46-320 Praszka lub za pośrednictwem poczty email na adres: umig@praszka.pl

 BURMISTRZ PRASZKI

JAROSŁAW TKACZYŃSKI

Załącznik:
DOCKarta Projektu (37,50KB)