Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 14 marca 2017 r. o  godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXVI/2017 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w  sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia przez Gminę Praszka wkładu niepieniężnego do spółki Oczyszczalnia Ścieków Praszka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Wierzbiu.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.