Nazwa zamówienia: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce
Termin składania ofert: 19.03.2013 r. godz. 11.30
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - PSP 2 w Praszce
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie