Nazwa zamówienia: Świadczenie usług komunalnych w zakresie utrzymania czystości i zieleni oraz zimowego utrzymania dróg gminnych na obszarze gminy Praszka
Termin składania ofert: 21.03.2013 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ- usługi komunalne (623,50KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (475,35KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie