Nazwa zamówienia: Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych
Termin składania ofert: 06.06.2013 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - remonty cząstkowe 2013 (288,23KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie (78,75KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie