Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 9 lutego 2017 r. o  godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXV/2017  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Praszka, do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 7. Podjęcie uchwały w  sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Praszka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Praszki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Praszce Burmistrzowi Praszki.
 11. Rozpatrzenie wniosków o nadanie imienia dla ronda w Praszce przy ul. Kaliskiej, Kopernika i Szosy Gańskiej.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie obrad.