Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka
Termin składania ofert: 24.05.2013 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ z dnia 21-05-2013 r.
Zmiana SIWZ

PDFWyjaśnienia
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie