Nazwa zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Praszka
Termin składania ofert: 24.05.2013 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ (1,08MB)
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ z dnia 21-05-2013 r.
Zmiana SIWZ

PDFWyjaśnienia (4,95MB)
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ.doc (27,50KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie (420,81KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie