Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Praszka:

Uchwała nr 156/XVI/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Głównej i ul. Projektowanej w Przedmościu - DOCU156-XVI-2008.doc (141,50KB)  PDFZ1U156-XVI-2008.pdf (1,40MB)

Uchwała nr 157/XVI/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Mickiewicza i Kolorowej w Praszce - DOCU157-XVI-2008.doc (145,50KB) PDFZ1U157-XVI-2008.pdf (1,69MB)

Uchwała nr 158/XVI/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Skłodowskiej w Praszce - DOCU158-XVI-2008.doc (142,50KB) PDFZ1U158-XVI-2008.pdf (1,90MB)

Uchwała nr 159/XVI/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie zabudowy jednorodzinnej w Wierzbiu - DOCU159-XVI-2008.doc (138,00KB) PDFZ1U159-XVI-2008.pdf (1,20MB)

Uchwała  nr 233/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo – usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2799) - PDFU233-XXX-2017.pdf (3,32MB) wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IN.I.743.101.2017.MK Wojewody Opolskiego z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr 233/XXX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki i w obrębie Kowale (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2940) - PDFRNU233-XXX-2017.pdf (4,04MB)

Dla pozostałych terenów gmina nie posiada Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Praszka

Studium: PDFStudium uwarunkowań (16,25MB)
Mapa: PDFMapa Studium (11,00MB)