Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 r. o  godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXIV/20176 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2017 rok.         
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Przedmość-Kozieł-Aleksandrów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Praszce na  2017 rok.
 10. Omówienie sprawy funkcjonowania szkół po reformie oświatowej.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.