Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W ramach konkursu Gmina Praszka może ubiegać się o środki finansowe na: demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest dla inwestycji realizowanych na nieruchomościach będących własnością: osób fizycznych, jednostek sektora finansów publicznych, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, rolników, małych i średnich przedsiębiorców.

Warunki finansowe konkursu:

  • do 50% - dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  • do 35% - dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;
  • minimum 15% - wkład własny osób fizycznych, kościołów, rolników, małych i średnich przedsiębiorców.

Termin realizacji:

Dofinansowaniem objęte zostaną zadania przeznaczone do realizacji  w terminie od  sierpnia do  września 2017 roku

Zgłoszenia:

Prosimy o pisemne zgłaszanie chęci udziału w konkursie na przygotowanym druku, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Praszce pok. nr 5 lub ze strony internetowej www.praszka.pl.

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Praszce w terminie  do 15.03.2017 roku.

UWAGA:

W związku z ograniczoną pulą środków, o realizacji przedsięwzięć, decydować będzie kolejność wpływu wniosków a także stopień oceny i pilności wymiany pokryć dachowych. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie - pokój nr 5  tel. (34) 3592 456.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Praszka przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Załączniki:
DOCXwniosek Praszka.docx (27,43KB)

Załączniki do wniosku - tylko odbiór eternitu (bez demontażu):
DOCzalacznik_nr_2_oswiadczenie_wspolwlasciciela.doc (25,00KB)
DOCzalacznik_nr_3_oswiadczenie_wykonawca.doc (25,50KB)
DOCzalacznik_nr_4_zobowiazania_publicznoprawne.doc (24,00KB)
DOCzalacznik_nr_7_zgodnosc_kserokopii_z_oryginalem.doc (25,00KB)

Załączniki do wniosku demontaż i odbiór eternitu dla osoby fizycznej:
DOCzalacznik_nr_1_ocena_stanu_i_mozliwosci_bezp_uzytkowania_azbestu.doc (58,00KB)
DOCzalacznik_nr_2_oswiadczenie_wspolwlasciciela.doc (25,00KB)
DOCzalacznik_nr_3_oswiadczenie_wykonawca.doc (25,50KB)
DOCzalacznik_nr_4_zobowiazania_publicznoprawne.doc (24,00KB)
DOCzalacznik_nr_5_starostwo_30_dni.doc (24,50KB)
DOCzalacznik_nr_6_zgloszenie_do_starostwa.doc (28,50KB)
DOCzalacznik_nr_7_zgodnosc_kserokopii_z_oryginalem.doc (25,00KB)

Załączniki do wniosku demontaż i odbiór eternitu dla osoby prawnej (przedsiębiorcy):
DOCzalacznik_nr_1_ocena_stanu_i_mozliwosci_bezp_uzytkowania_azbestu.doc (58,00KB)
DOCzalacznik_nr_3_oswiadczenie_wykonawca.doc (25,50KB)
DOCzalacznik_nr_4_zobowiazania_publicznoprawne.doc (24,00KB)
DOCzalacznik_nr_5_starostwo_30_dni.doc (24,50KB)
DOCzalacznik_nr_6_zgloszenie_do_starostwa.doc (28,50KB)
DOCzalacznik_nr_7_zgodnosc_kserokopii_z_oryginalem.doc (25,00KB)
DOCzalacznik_nr_8_oswiadczenie_o__pomocy__de_minimis.doc (38,50KB)
DOCzalacznik_nr_9_rolnik_formularz.doc (34,50KB)
DOCzalaczni_nr_11_przedsiebiorca_formularz.doc (180,00KB)
DOCzalacznik_nr_12_oswiadczenie_o_charakterze_prowadzonej__dzialalnosci.doc (27,00KB)
DOCzalacznik_nr_13_oswiadczeni__o_trudnej_sytuacji.doc (23,50KB)