Nazwa zamówienia: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Wandy Chotomskiej w Praszce
Termin składania ofert:

06.02.2013 r. godz. 11.30

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - PSP 4 w Praszce
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie