Nazwa zamówienia: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Strojcu
Termin składania ofert:

06.02.2013 r. godz. 11.30

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - PSP Strojec (171,50KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (1,06MB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie