Nazwa zamówienia: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Kowalach
Termin składania ofert:

06.02.2013 r. godz. 11.30

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - PSP Kowale
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie