Nazwa zamówienia: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu
Termin składania ofert:

06.02.2013 r. godz. 11.30

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - PSP Przedmość
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFInformacja o wyborze oferty