Nazwa zamówienia: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Praszce
Termin składania ofert:

05.02.2013 r. godz. 11.30

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: ZIPSIWZ - SPS 2 (170,82KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29-01-2013 r.: Ogłoszenie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (1,27MB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie