Nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska. II etap – miejscowość Gana
Termin składania ofert: 04.02.2013 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ
Unieważnienie postępowania

PDFUniewaznienie postępowania