Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 27 października 2016 r. o  godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XXI/2016  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.        
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Praszka na 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dotyczących ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Praszce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygiełdowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ganie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnicy.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Nad Wyderką”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Oczko Sołtysy”.
 18. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Praszce informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok złożonych przez Radnych Rady Miejskiej w Praszce.
 19. Przedstawienie przez Burmistrza Praszki  informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok złożonych przez osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Praszki.
 20. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów za rok szkolny 2015/2016.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Sprawy różne.
 23. Zakończenie obrad.