Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego w Ganie z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy - Etap II
Termin składania ofert: 26.02.2013 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie (546,80KB)