Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska. II etap – miejscowość Gana
Termin składania ofert: 24.01.2013 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 14-01-2013 r.: PDFWyjaśnienia
Uzupełnienie SIWZ z dnia 14-01-2013 r.: Uzupełnienie SIWZ
Zapytania z wyjaśnieniami z dn. 21.01.2013r. PDFWyjaśnienia do SIWZ
Zmiana do SIWZ PDFZmiana SIWZ
ZIPzałączniki do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie