Nazwa zamówienia: Dostawa obrzeży betonowych w ramach realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowo-wypoczynkowego we wsi Strojec
Termin składania ofert: 19.12.2012 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: PDFOgłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: DOCSIWZ park Strojec
Informacja o wyborze oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty                                                   
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

PDFinformacja o udzieleniu zamówienia