Nazwa zamówienia: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Tokary
Termin składania ofert: 01.10.2012 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ (49 MB)
Odpowiedzi na zapytania wykonawców PDFZapytania Wykonawców
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Ogłoszenie