Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego w Ganie na Środowiskowy Dom Samopomocy
Termin składania ofert: 27.09.2012 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ (13 MB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDFZawiadomienie