Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 23 sierpnia 2016 r. o  godz. 1000 w Muzeum w Praszce odbędzie się XIX/2016  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5.    Informacja z działalności Burmistrza Praszki.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej

       dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Praszka.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego działki stanowiącej    własność Skarbu Państwa, położonej w Praszce przy ulicy Powstańców Śląskich, oznaczonej na arkuszu mapy 1, numer 281/1 o pow. 0,0110ha.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenia ulicy Spacerowej w Kowalach.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Praszki na  lata 2015-2020”.

13. Zapytania i wolne wnioski.

14. Sprawy różne.

15. Zakończenie obrad.