Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu  07 lipca 2016 r. odbędzie się XVIII/2016 nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Praszce zwołana na wniosek Burmistrza Praszki. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Praszce  - sala narad – godz.10.00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie  sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji Uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu   zagospodarowania    przestrzennego dla terenów przemysłowo-usługowych położonych w obrębie miasta Praszki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
  6. Zakończenie obrad.