Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 r. o  godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XVII/2016 sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za rok 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki za 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Praszka na 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 odprowadzonych ścieków dla grupy 1 odbiorców.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strojcu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia flagi .
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków wyrównawczych.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2016.
 17. Zapytania i wolne wnioski
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.