Rada Miejska w Praszce informuje, że w dniu 12 maja 2016 r. o  godz. 10.00 w Muzeum w Praszce odbędzie się XVI/2016  sesja Rady Miejskiej w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja z działalności Burmistrza Praszki.
 6. Przedstawienie Koncepcji budowy zbiornika retencyjnego na granicy gmin Gorzów Śl.- Praszka.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce za 2015 rok.   
 8. Przedstawienie informacji „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015”.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w  sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Oleskiemu (remont drogi Gana-Kuźnica).
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na lata 2014-2017 z perspektywą  do roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko.
 12. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Przedmość położonej w Gminie Praszka na lata 2015-2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 14. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Praszka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok.
 15. Podjęcie uchwały w  sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu”.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Sprawy różne:
  • podjęcie stanowiska w sprawie poparcia Rezolucji w sprawie integralności terytorialno-administracyjnej Województwa Opolskiego.
 18. Zakończenie obrad.