Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego w Ganie na Środowiskowy Dom Samopomocy - Etap I
Termin składania ofert: 05.11.2012 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ (19 MB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFZawiadomienie (556,00KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie