o zwołaniu XV/2016 Sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 31 marca 2016 roku o godz. 10.00 w  Muzeum w Praszce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Praszki .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Praszka na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Praszki”.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Praszki.
 11. Podjęcie uchwały w  sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Praszka na rok 2016.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Praszka nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poszerzenie drogi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej na arkuszu mapy 2 obrębu Kowale jako działka nr 116/9 o pow. 0,0135 ha..
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.