Logo - Górna Prosna JPG.jpeg

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” działa od 2008 roku. W jej skład wchodzą cztery Gminy -  Gorzów Śląski, Praszka, Radłów oraz Rudniki.

W poprzednim okresie programowania PROW 2007 – 2013 naszym beneficjentom udało się zrealizować aż 139 projektów, które wprowadzają nowy ład we wsiach jak również rozwijają lokalną przedsiębiorczość i tworzą nowe miejsca pracy.

Przez ostatnie miesiące LGD „Górna Prosna” opracowywała nową Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) angażując do pomocy lokalną społeczność. Na obszarze każdej z 4 gmin przeprowadzone zostały spotkania informacyjno - konsultacyjne z mieszkańcami. Spotkania były poświęcone w szczególności analizie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, a także identyfikacji grup docelowych i defaworyzowanych. W ramach nowej LSR Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” opracowała ogólny cel działania, który brzmi „Zrównoważony rozwój obszaru sprzyjający ograniczeniu migracji mieszkańców z terenu LGD”.  Cel główny został podzielony dwa szczegółowe cele działania:

Cel szczegółowy 1– Wzrost aktywności gospodarczej i zwiększenie możliwości podejmowania pracy Cel szczegółowy 2 – Wzrost atrakcyjności obszaru, aktywności, współpracy i integracji mieszkańców.

W celach szczegółowych zostały również wyszczególnione przedsięwzięcia, które realizowane będą za pomocą ogłaszanych naborów, projektów współpracy oraz operacji własnych LGD.

Chcemy, żeby rozwój obszaru LGD odbywał się w sposób zrównoważony, biorący pod uwagę zarówno potrzeby mieszkańców, jak i konieczność zachowania zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz kulturowego dla następnych pokoleń.

29.12.2015 r.  Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego nową Lokalną Strategię Rozwoju. na lata 2014-2020.

Informacje o postępie prac służących wdrażaniu LSR będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej LGD: www.gornaprosna.pl