na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 1235 z późn. zm.) w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu mającym na celu opracowanie przedmiotowego dokumentu

informuję

o przystąpieniu do sporządzania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Praszka na lata 2016 - 2020.

Przedmiotem planu gospodarki niskoemisyjnej jest podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcja gazów cieplarnianych na terenie gminy Praszka. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionego Planu, w terminie 21 dni tj. od 9.03.2016r. do 30.03.2016r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Praszce, ul. Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka,
  • ustnie do protokołu w Referacie Infrastruktury technicznej i ochrony środowiska ul. Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, w pokoju nr 5, w godzinach pracy Urzędu Miasta,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: umig@praszka.pl

Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Praszki.

Burmistrz Praszki
/-/Jarosław Tkaczyński