Nazwa zamówienia:  Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Praszka
Termin składania ofert: 17.05.2011 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:  ZIPSIWZ - remonty cząstkowe 2011
Zawiadomienie o wyniku postępowania PDFZawiadomienie
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja