Burmistrz Praszki informuję, że Zarządzeniem nr Or.0050.12.2016 r. (PDFZ12-2016.pdf (572,14KB)) z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów oraz postępowania uzupełniającego do pierwszej klasy szkoły podstawowej ustalono następujący harmonogram czynności:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

14.03.2016 do 08.04.2016

20.05.2016 do 25.05.2016

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust. 7 ustawy 14.04.2016 31.05.2016
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 06.05.2016 28.06.2016
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

07.05.2016 do 13.05.2016

29.06.2016 do 01.07.2016

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16.05.2016 04.07.2016

 


Burmistrz Praszki informuje, że uchwałą Nr 100/XIV/2016 Rady Miejskiej  w Praszce z dnia 28 stycznia 2016 roku określono kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Praszka, do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

Kryteria do szkół podstawowych Liczba punktów Dokumenty
W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka 4 Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły
Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły 2 Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna
W obwodzie zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu nalezytej opieki 2 Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna

 

Kryteria do gimnazjum Liczba punktów Dokumenty
Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej szkole 2 Dane potwierdza dyrektor szkoły na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu szkoły
Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły 2 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

Wyniki nauczania- średnia arytmetyczna ocen za I półrocze w klasie VI:

  • - średnia ocen 4,0 i powyżej- 2 pkt
  • - średnia ocen poniżej 4,0- 1 pkt
1- 2 Zaświadczenie ze szkoły podstawowej

Praszka, dnia 29 stycznia 2016 r.