Burmistrz Praszki informuję, że Zarządzeniem nr Or.0050.11.2016 r. (PDFZ11-2016.pdf (557,75KB)) z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie postępowania rekrutacyjnego kandydatów oraz postępowania uzupełniającego do przedszkola ustalono następujący harmonogram czynności:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.02.2016 do 31.03.2016 14.07.2016 do 19.07.2016
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust. 7 ustawy 06.04.2016 25.07.2016
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27.04.2016 24.08.2016
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 28.04.2016 do 09.05.2016 25.08.2016 do 26.08.2016
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.05.2016 29.08.2016

 


Burmistrz Praszki informuje, że uchwałą Nr 20/IV/2015 Rady Miejskiej  w Praszce z dnia 5 lutego 2015 roku ustalono następujące kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie gminy Praszka, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium

Lp. Kryteria Wartość punktowa

Dokumenty potwierdzające kryterium

1

Oboje rodzice dziecka :

  • wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej,
  • prowadzą gospodarstwo rolne,
  • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • uczą się w trybie dziennym
4 Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, nauce.
2 Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 2 Oświadczenie rodziców
3 Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu: 7 godzin i więcej
( dotyczy przedszkoli z wydłużonym czasem pracy)
1 Oświadczenie rodziców

Praszka, dnia 29 stycznia 2016 r.