Nazwa zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska. I etap - miejscowość Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska oraz budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Praszce ul. Szosa Gańska
Termin składania ofert: 10.12.2010 r. godz. 10.00
Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ
Pytania i wyjaśnienia do SIWZ z dnia
2010-12-02
PDFWyjaśnienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDFZawiadomienie o wyborze oferty
Informacja o zawarciu umowy PDFInformacja